Preßburger Werbung

Medzinárodná súťaž sólistov vo verbunkovom tanci 9-10. 11. 2012

Miesto súťaže: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, 811 02 Bratislava, Mostová ul. č.8

Dátum: 9-10. novembra 2012

Súťažná kategória: súťažiaci prednesú voľne vybraný verbunk zo Slovenska a z Maďarskej republiky

Súťažný tanec: voľne vybraný verbunk v trvaní 2-3 minút.

Veková kategória: súťažiaci od 16 rokov

Účastnícky poplatok: 20 eur/osoba

Záväzné prihlášky a sprievodný hudobný materiál pošlite najneskôr do 21. 10. 2011 na adresu:
Jozef Farkas, Fond ľudových tradícií n.f., Uzbecká 22, 821 06 Bratislava
alebo na e-mailovú adresu: rapfarkas@gmail.com

Propozície súťaže a bližšie informácie budú uverejnené priebehu mesiaca september na webovej stránke: www.ifjuszivek.sk