Preßburger Werbung - Medzinárodná súťaž sólistov vo verbunkovom tanci

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, 18. novembra 2011 o 14.00

Súťažná kategória: súťažiaci prednesú voľne vybraný verbunk zo Slovenska a z Maďarskej republiky Súťažný tanec: voľne vybraný verbunk v trvaní 2-3 minút. Veková kategória: súťažiaci od 16 rokov Hudobný sprievod: súťažiaci si môže zabezpečiť vlastný hudobný sprievod (kapelu, sólistu), alebo podľa požiadavky hudobný doprovod zabezpečia organizátori Spôsob prihlásenia: zaslaním vyplnenej prihlášky, k prihláške je treba pripojiť hudobný záznam daného verbunku (prihlášku a hudobný záznam vo formáte WMA, alebo MP3, Účastnícky poplatok: 15 eur/osoba Ceny súťaže: 1. cena: 600 eur 2. cena: 300 eur 3. cena: 100 eur Tradície: Na konci dlhého vyjednávania s Viedenským dvorom bratislavský snem rozhodol o postavení spoločného vojska v roku 1715. Po zostavení spoločného stáleho vojska sa začalo s verbovaním vojakov pre cisárske vojská. V 18. storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z terajších území strednej Európy. Verejné verbovanie a tzv. Verbungové komanda zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca. Vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu verbunku v strednej Európe. Ciele súťaže: V nadväznosti na uchované tradície verbunkového tanca v spomínaných oblastiach chceme vytvoriť nové fórum pre talentovaných tanečníkov. Hlavným cieľom súťaže je, aby sa stretli najlepší interpreti sólisti zo Slovenska a z Maďarskej republiky, aby mohli prezentovať rôznorodosť verbunkového tanca. Dôležitosť konfrontovania verbunkového tanca spočíva v tom, že v jednotlivých tanečných oblastiach sa vyskytuje v rôznych formách, pestrosť výskytu môže kladne pôsobiť na interpretov z rôznych kútov strednej Európy. Naša iniciatíva má za úlohu odstrániť nedostatky, ktoré zabraňujú priechodnosti v slovensko-maďarskom kultúrnom živote. Poslanie súťaže: Súťažou chceme vytvoriť nové prestížne medzinárodné fórum pre tanečníkov sólistov z dvoch susedných krajín. Inovatívnym zámerom chceme osloviť interpretov mužských sólových tancov z rôznych regiónov strednej Európy. Prezentovaním najatraktívnejším zo sólistických tancov chceme podnietiť spoluprácu národných inštitútov k spolupráci v danej oblasti. Pre súťažiacich organizátori zabezpečia: - ubytovanie - hudobný doprovod ( v prípade požiadavky je potrebné včas zaslať sprievodnú hudbu (notový zápis, CD, audio nahrávku ) súťažného tanca - stravovanie - hlavnú cenu a vecné ceny pre súťažiacich Záväzné prihlášky a sprievodný hudobný materiál pošlite najneskôr do 31. 10. 2011 na adresu: Jozef Farkas, Fond ľudových tradícií n.f., Uzbecká 22, 821 06 Bratislava rapfarkas@gmail.com Propozície súťaže a bližšie informácie budú uverejnené priebehu mesiaca september na webovej stránke: www.ifjuszivek.sk